برنامه Intimate Note با حضور اعضای سوپر جونیور

برنامه Intimate Note با حضور اعضای سوپرجونیور

*.* همراه با ساب فارسی*.*

 

Continue reading

Strong Heart

برنامهStrong Heart با حضور ایونهیوک , لیتوک , یسونگ , شیوون ,شیندونگ *-*
*-*همراه با زیرنویس فارسی *-*

yu yu

Continue reading